22 استاندارد و راهنمای مهم منتشر شده توسط PMI

pmi استاندارد

مهمترین استانداردها و راهنماهای ارائه شده توسط مدیریت پروژه (PMI) عبارتند از:

1- راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه ( PMBOK: Project Management Body of Knowledge)

pmbok

راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه به عنوان استاندارد PMBOK نیز شناخته می شود.

(جهت مطالعه بیشتر لطفاً مقاله معرفی استاندارد PMBOK را ببینید)

آخرین ویرایش منتشر شده استاندارد PMBOK ویرایش ششم آن است که در سال 2017 منتشر شده است.

2- الحاقیه ساخت PMBOK (Construction Extension to PMBOK Guide)

Construction Extension

الحاقیه ساخت PMBOK راهنمایی های خاصی در خصوص صنعت ساخت ارائه کرده است.

( جهت مطالعه بیشتر لطفاً مقاله معرفی استاندارد الحاقیه ساخت PMBOK را ببینید)

3- الحاقیه نرم افزار PMBOK (Software Extension to PMBOK Guide)

Software Extension

این استاندارد توسط موسسه PMI و با همکاری انجمن کامپیوتری IEEE تهیه شده است و راهنمایی را در زمینه مدیریت پروژه های توسعه نرم افزاری (Software Development) ارائه می نماید.

4- استاندارد مدیریت طرح (The Standard for Program Management)

Program Management

این استاندارد اصول و مبانی مدیریت طرح را تشریح می کند. (لطفاً مقاله معرفی مدیریت طرح را ببینید)

5- استاندارد مدیریت پورتفولیو (The Standard for Portfolio Management)

Portfolio Management

این استاندارد اصول و مبانی مدیریت پورتفولیو را تشریح می کند. (لطفاً مقاله معرفی مدیریت پورتفولیو را ببینید)

6- استاندارد مدیریت پروژه سازمانی OPM (The Standard for Organizational Project Management)

Organizational Project Management)

این استاندارد چهارچوبی را برای همسویی مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو با استراتژی و اهداف سازمان ارائه می کند.

7- راهنمای PMI برای تحلیل کسب و کار (The PMI Guide to Business Analysis)

Business Analysis

در سال های اخیر تحلیل کسب و کار به عنوان یک شایستگی کلیدی، رشد چشمگیری داشته است. این استاندارد به صورت تخصصی به موضوع تحلیل کسب و کار می پردازد. (لطفاً مقاله معرفی تحلیل کسب و کار را ببینید)

8- استاندارد مدیریت ریسک در پورتفولیو ها، طرح ها و پروژه ها (The Standard for Risk Management in Portfolios , Programs and Projects)

Risk Management in Portfolios , Programs and Projects

این استاندارد اصول اصلی، مبانی و چرخه حیات مدیریت ریسک را به صورت یکپارچه در سه سطح پروژه، طرح و پورتفولیو تشریح می نماید.

9- استاندارد مدیریت ارزش کسب شده (The Standard for Earned Value Management)

EVM

این استاندارد به تشریح اصول و نحوه بکارگیری مدیریت ارزش کسب شده (EVM) می پردازد. (لطفاً مگا پست مدیریت هزینه پروژه را ببینید)

10- راهنمای عملی چابکی (Agile Practice Guide)

Agile

این راهنما به تشریح مانیفست چابک، ارزش و اصول، نحوه چرخه حیات، نحوه پیاده سازی و ملاحظات سازمانی برای پروژه های چابک می پردازد. (لطفا به مقاله نکات طلایی مدیریت پروژه چابک مراجعه نمایید)

11- استاندارد عملی برآورد پروژه

این استاندارد مدل هایی را برای انجام برآوردهای پروژه ارایه می نماید.

estimating

12-  استاندارد عملی برای زمانبندی

در این استاندارد موضوع، مدل، مراحل، عناصر و اصول و مبانی مرتبط با زمانبندی تشریح می شود.

زمانبندی

13- استاندارد عملی برای ساختار شکست کار

از آنجا که ساختار شکست کار یک عنصر کلیدی در برنامه ریزی پروژه صرف نظر از نوع صنعت یا رشته خاصی می باشد این استاندارد عملی راهکارهایی برای تهیه مناسب ساختار شکست کار ارایه می نماید.

wbs

14-  استاندارد عملی برای مدیریت ریسک

این استاندارد عملی راهکارهایی برای برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی و اولویت بندی ریسک ها قبل از وقوع آنها، انجام تحلیل های کیفی و کمی، پاسخگویی به ریسک های دارای اولویت بالا و پایش و کنترل ریسک ها ارایه می نماید.

risk ریسک

15- راهنمای عملی پیکره بندی

مدیریت پیکره بندی پروژه مجموعه ای از فرآیندها، فعالیت ها، ابزارها و تکنیک هایی می باشد که می تواند برای مدیریت اجزاء پروژه در طول چرخه های پروژه بکار برده شود.

پیکره بندی configuration

16- چارچوب توسعه شایستگی های مدیر پروژه

این چارچوب راهکارهایی برای ارتقاء شایستگی مدیران پروژه ارایه می کند.

(لطفاً مقاله مدل های توسعه شایستگی های مدیران پروژه را ببینید)

competency شایستگی

17- راهنمای عملی برای مدیریت منافع

در این راهنما تعاریف استانداردی برای تحقق منافع، اصول اصلی تحقق منافع و چرخه حیات مدیریت منافع ارایه شده است.

Benefits منافع

18- راهنمای عملی مدیریت الزامات

این راهنما مباحث کاربردی درخصوص مبانی الزامات، اهمیت الزامات و فعالیت هایی که باید در ارتباط با مدیریت الزامات انجام شود تشریح می کند.

الزامات requirements

19- راهنمای عملی حکمرانی پورتفولیوها، طرح ها و پروژه ها

این راهنما تعاریف، نحوه پیاده سازی و مدیریت اثربخش حکمرانی مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه ها را تشریح می نماید و به عنوان مرجعی کاربردی برای رهبران و مدیران ارشد سازمان قابل استفاده می باشد.

پوتفولیو

20- راهنمای عملی پیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی (OPM)

موفقیت در مدیریت پروژه سازمانی به شدت وابسته به این موضوع است که متدولوژی مدیریت پروژه با اهداف سازمان همسو باشد. متدولوژی رویکرد استانداردی برای مدیریت یکپارچه پروژه ها در سازمان ارایه می نماید.

OPM

21- راهنمای عملی راهبری پیچیدگی

این راهنمای عملی به مدیران پروژه کمک می کند تا پیچیدگی پروژه ها درک کرده و بهتر بتوانند با تغییرات و عدم قطعیت ها مواجه شوند.

پیچیدگیcomplexity

22- راهنمای عملی مدیریت تغییرات در سازمان ها

این راهنمای عملی به مدیران پروژه ها، طرح ها و پورتفولیو ها کمک می کند تا عناصر تغییر را شناسایی کرده و استراتژی های شفافی را برای مدیریت تغییرات به صورت اثربخش بکار بگیرد.

change-organizations تغییر سازمانی

نویسندگان :

رضا آتش فراز

رضا آتش فراز

هادی صیرفی

محمد هادی صیرفی

دیدگاهتان را بنویسید

باز کردن چت
سلام
چگونه می توانم کمک کنم؟