برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست ؟

برنامه ریزی و کنترل پروژه

تعریف برنامه ریزی و کنترل پروژه

به طور کلی برنامه ریزی یعنی پیش بینی تمامی اقدامات لازم و نحوه انجام آنها برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده می باشد و کنترل به معنی نظارت بر انجام کار به منظور تطبیق چگونگی انجام آن با برنامه ریزی از قبل تعیین شده است.

برنامه ریزی پروژه عواملی مانند نوع فعالیت ها، حجم و اندازه فعالیت ها، مدت زمان انجام فعالیت ها، منابع مورد نیاز و غیره را برای فعالیت ها پیش بینی می کند و کنترل پروژه نحوه تحقق برنامه ریزی انجام شده را کنترل می کند و گزارشات مغایرت بین برنامه و واقعیت را همراه با پیشنهادات اصلاحی لازم به مدیران پروژه ارایه می کند.

برنامه ریزی و کنترل پروژه را می توان بخشی مهمی از مدیریت پروژه دانست که عمدتا متمرکز بر برنامه ریزی و کنترل فرآیندهای مرتبط با مدیریت محدوده پروژه و مدیریت زمان پروژه می باشند.

مهمترین وظایف متداول کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی و کنترل پروژه عبارتند از:

 • تهیه دستور العمل برنامه ریزی و کنترل پروژه (به بخش مستندات پرکاربرد مدیریت پروژه مراجعه نمایید)
 • تهیه ساختار شکست کار پروژه  WBSو تعریف فعالیت ها (مقاله نحوه تهیه ساختار شکست کار پروژه و تعریف فعالیت ها مراجعه نمایید)
 • تعیین توالی فعالیتها
 • تخمین و تخصیص منابع
 • تخمین مدت زمان فعالیت ها
 • تهیه برنامه زمانبندی  با استفاده از روش مسیر بحرانی (CPM: Critical Path Method)
 • فشرده سازی برنامه زمانبندی با استفاده از تکنیک های  Fast Tracking , Crashing
 • کنترل برنامه زمانبندی
 • تهیه گزارشات تحلیلی (روزانه، هفتگی و ماهانه)

سایر وظایف کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی و کنترل پروژه بنا بر نیاز پروژه های متفاوت عبارتند از:

 • تهیه سیستم اندازه گیری پیشرفت پروژه (PMS: Progress Measurement System)
 • تهیه گزارشات مدیریتی (گزارشات داشبوردی)
 • تهیه و رسیدگی به صورت وضعیت ها (در پروژه های قیمت مقطوع)
 • تهیه برنامه های پیش رو (Look Ahead)
 • بروزرسانی و برنامه ریزی مجدد (Re-schedule)
 • تهیه برنامه های جبرانی (Catch up plan)
 • انجام برنامه ریزی مجدد (Re-plan)
 • آنالیز تأخیرات پروژه
 • مستندسازی مانند عکسبرداری و آرشیو تصاویر و فیلم های مربوط به عملیات اجرایی
 • تهیه و بروزرسانی بانک های اطلاعاتی
 • محاسبه های شاخص های مدیریت ارزش کسب شده مانند SPI, SV, SPIt, SVt  و غیره

جهت مطالعه بیشتر به دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای مراجعه نمایید

نویسندگان :

رضا آتش فراز

رضا آتش فراز

هادی صیرفی

محمد هادی صیرفی

دیدگاهتان را بنویسید

باز کردن چت
سلام
چگونه می توانم کمک کنم؟