[helpie_notices group_id=’137’/]

مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات پروژه حرفه ای + آنالیز تاخیرات کاربردی

 • بعد از طی کردن این دوره چه دانش و مهارت کاربردی را کسب خواهید کرد؟
  • با جایگاه مدیریت ادعا در مدیریت پروژه آشنا می شوید
  • با ماهیت چند رشته ای مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات پروژه آشنا می شوید.
  • با تعریف ادعا در ادبیات جاری ایران آشنا می شوید
  • با دلایل بروز ادعا آشنا شوید
  • با فرآیند مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات پروژه آشنا شوید
  • آشنایی با بستر حقوقی قرارداد ها آشنا می شوید
  • با انواع ادعا ها در قراردادهای مختلف (EPC و C و قیمت مقطوع، فهرست بهایی) آشنا می شوید.
  • با مفاهیم پایه ای قوانین و مقررات و کاربرد آن در مدیریت ادعا آشنا می شوید
  • با نحوه اثبات ادعا و مستندسازی آشنا می شوید.
  • با نحوه کنترل تغییرات در قراردادها (اضافه کار، قیمت جدید و ادعا) آشنا می شوید
  • با مفهوم تاخیرات مالی و فنی آشنا می شوید
  • با نحوه انجام آنالیز تاخیرات مالی آشنا می شوید
  • با نحوه انجام آنالیز تاخیرات فنی آشنا می شوید
  • با نحوه همپوشانی تاخیرات آشنا می شوید
  • با روش های آنالیز تاخیرات در پروتکل SCL آشنا می شوید
  • با نحوه تهیه لایحه تاخیرات آشنا می شوید