[helpie_notices group_id=’137’/]

دوره کاربردی تشریح شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 با رویکرد مدیریت ادعا

  • این دوره مناسب چه کسانی است ؟

    مناسب همه افراد

  • آیا پیش نیاز لازم دارد ؟

    خیر