Sample of All FAQs (Helpie FAQ)

Helpie FAQ

 • بعد از طی کردن دوره دانش و مهارت های (توانایی بکارگرفتن دانش در عمل) زیر را کسب خواهید کرد؟
  • اهمیت کنترل هزینه پروژه و نیازمندی های مدیران ارشد سازمان در این زمینه را درک خواهید کرد
  • با فرآیند کنترل هزینه پروژه حرفه ای آشنا می شوید (تصویر بیاید)
  • با کاربرد کنترل هزینه پروژه در سازمان های مختلف شامل سازمان های کارفرمایی، پیمانکاری، مهندسین مشاور، هلدینگ آشنا می شوید.
  • با مفهوم مرکز هزینه کاربرد و اهمیت آن و رویکرد های مختلف تعریف مراکز هزینه آشنا می شوید
  • با مفهوم، اهمیت و کاربرد برآورد هزینه ها و تعیین بودجه و تعیین قیمت آشنا می شوید.
  • با مفهوم و اهمیت و کاربرد درآمد (Income) و نحوه شناسایی آن در سازمان های پروژه محور آشنا می شوید.
  • با ماهیت مفهوم هزینه و انواع آن (هزینه های نقدی و تعهدی) آشنا می شوید.
  • با ساختار سیستم حسابداری در سازمان های پروژه محور آشنا می شوید.
  • با رویکردهای ثبت هزینه ها منطبق با مراکز هزینه آشنا می شوید.
  • با انواع هزینه ها در پروژه های EPC آشنا می شوید.
  • ضرورت ایجاد واحد کنترل هزینه ها پروژه را درک می کنید.
  • مفهوم و چگونگی بکارگیری کنترل جریان نقدینگی پروژه را درک می کنید
  • با مفاهیم مدیریت ارزش کسب شده آشنا می شوید و چگونگی انجام محاسبات EVM را درک می کنید.
  • با مفاهیم پیشرفته زمانبندی کسب شده SPIt و EACt آشنا می شوید.
  • با چگونگی پیاده سازی EVM در نرم افزار MSP آشنا می شوید.
 • بعد از طی کردن این دوره چه دانش و مهارت کاربردی را کسب خواهید کرد؟
  • با جایگاه مدیریت ادعا در مدیریت پروژه آشنا می شوید
  • با ماهیت چند رشته ای مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات پروژه آشنا می شوید.
  • با تعریف ادعا در ادبیات جاری ایران آشنا می شوید
  • با دلایل بروز ادعا آشنا شوید
  • با فرآیند مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات پروژه آشنا شوید
  • آشنایی با بستر حقوقی قرارداد ها آشنا می شوید
  • با انواع ادعا ها در قراردادهای مختلف (EPC و C و قیمت مقطوع، فهرست بهایی) آشنا می شوید.
  • با مفاهیم پایه ای قوانین و مقررات و کاربرد آن در مدیریت ادعا آشنا می شوید
  • با نحوه اثبات ادعا و مستندسازی آشنا می شوید.
  • با نحوه کنترل تغییرات در قراردادها (اضافه کار، قیمت جدید و ادعا) آشنا می شوید
  • با مفهوم تاخیرات مالی و فنی آشنا می شوید
  • با نحوه انجام آنالیز تاخیرات مالی آشنا می شوید
  • با نحوه انجام آنالیز تاخیرات فنی آشنا می شوید
  • با نحوه همپوشانی تاخیرات آشنا می شوید
  • با روش های آنالیز تاخیرات در پروتکل SCL آشنا می شوید
  • با نحوه تهیه لایحه تاخیرات آشنا می شوید

 • Simple FAQ

  Simple FAQ Content

 • Simple FAQ - 2

  Simple FAQ Content – 2